Na SPU slávnostne otvorili nové Výskumné centrum AgroBioTech

vložil: Renáta Chosraviová

V priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 15. októbra slávnostne otvorili Výskumné centrum AgroBioTech.  

SPU v Nitre od apríla 2013 do novembra 2015 v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa a Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV realizuje spoločný projekt Vybudovanie  výskumného centra „AgroBioTech“, spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, štátneho rozpočtu a vlastných finančných zdrojov univerzity. V rámci neho sa uskutočnila úspešná rekonštrukcia dvoch pavilónov v areáli SPU s celkovou plochou 5 800 m². Tieto tvoria priestorovú podstatu Výskumného centra AgroBioTech, súčasťou ktorého je 30 laboratórií. Nové výskumné univerzitné pracovisko slávnostne uviedol do života rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  Pozvanie na otvorenie prijal minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, štátny tajomník MŠVVaŠ Vladimír Kováčik, rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., predseda NSK Milan Belica, primátor Nitry Jozef Dvonč, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák,  ako aj ďalší predstavitelia politického a spoločenského života, zástupcovia domácich a zahraničných univerzít a praxe, a zástupcovia fakúlt.

Ako informoval rektor prof. Peter Bielik, projekt  kladie veľký dôraz práve na transfer  poznatkov z akademického prostredia do hospodárskej praxe, či už ide o spoluprácu s podnikmi na výskume a vývoji, prenos inovatívnych nápadov do praxe alebo o podporu zriaďovania start-upov a spin-off ov. Univerzitné centrum AgroBioTech umožní realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni, aplikovateľného v praxi a s previazanosťou na kľúčové potreby prioritných tém v agrobiológii, technológii spracovania poľnohospodárskych produktov a agropotravinárstve, biotechnológii, genetických technológiách, agroekológii a bioenergetike. Na otvorení tohto nového stánku vedy viackrát odznelo slovo „unikátne“.  Výskumné centrum AgroBioTech totiž disponuje viacerými unikátnymi prístrojmi a zariadeniami nielen v rámci Slovenska, ale aj Strednej Európy, ako je transmisný elektrónový mikroskop, automatizovaná linka pre fenotypovanie rastlín do meracích komôr, analyzátor zloženia ľudského tela, splyňovacia jednotka na spracovanie biomasy, prístroje pre inštrumentálnu senzorickú analýzu - elektronické oko, elektronický nos a elektronický jazyk a ďalšie.

„Právom očakávame, že Výskumné centrum AgroBioTech zvýši našu zapojenosť v riešení rámcových programov Európskej únie a programoch Horizont 2020. O účasť v týchto programoch sa uchádzajú výskumné konzorciá, a na to, aby sme sa stali ich súčasťou, musia o nás vedieť a musíme im mať čo ponúknuť. V oblasti biotechnológie a potravinárstva, produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín, senzorického hodnotenia potravín, už dnes dosahujeme výborné výsledky,“ povedal rektor. Pokiaľ ide o zamestnanosť, počíta sa s vytvorením nových pracovných miest a udržaním mladých doktorandov na univerzite. Pozitívny dosah však bude mať projekt aj na pracovné miesta v podnikoch. „Očakávame, že výsledky výskumu a súvisiaceho vzdelávania, ktorých úroveň sa touto investíciou výrazne zlepší, pomôžu stabilizovať pracovné miesta v podnikoch na Slovensku v oveľa významnejšom rozsahu, než si momentálne dokážeme predstaviť,“ uviedol v príhovore prof. P. Bielik.

Prioritným cieľom bude aplikovaný výskum uplatniteľný v praxi. Priestor pre lepšie prepojenie univerzity, výskumu a hospodárskej praxe vytvára špecializované pracovisko - Transferové centrum SPU, ktorého činnosť je zameraná na podporu prenosu, zhodnocovania a využívania poznatkov, resp. technológií, z vedeckovýskumnej akademickej sféry do komerčnej.

Rektor UKF prof. Ľubomír Zelenický a riaditeľ ÚGaBR SAV doc. Ján Salaj vo svojom príhovore  informovali o výskumných pracoviskách v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ na pôde svojich inštitúcií a poďakovali za spoluprácu hlavnému partnerovi SPU. Štátny tajomník MŠVVaŠ Vladimír Kováčik zdôraznil, že výskumné centrum vzniklo s finančnou podporou fondov  EÚ a vyzdvihol jeho prepojenie s praxou prostredníctvom aplikovaného výskumu.

V rámci otvorenia Výskumného centra AgroBioTech sa uskutočnila prehliadka laboratórií, v popoludňajších hodinách sa v kongresovej sále výskumného centra konal odborný program naplnený prednáškami. 

 

Videoreportáže Internátneho televízneho štúdia Mladosť z otvorenia Výskumného centra AgroBioTech

 

 

Z monitoringu médií:

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/37033_televizne-noviny (Reportáž Elektronické zmysly)

http://www.cetv.sk/index.php/spravodajstvo/item/901-spravy-16-10-2015

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/nove-vyskumne-centrum.html?page_id=5142

Nitrianske noviny 19. – 25. 10. 2015, číslo 41, str. 8

Radiožurnál 15. 10.2015

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/spu-nitra-vyskumne-centrum/22046-clanok.html

http://nitra.sme.sk/c/8021745/v-nitre-za-par-dni-otvoria-vyskumne-centrum-za-viac-ako-26-milionov-eur.html

http://nitraden.sk/na-spu-dnes-otvorili-vyskumne-centrum-agrobiotech-za-26-milionov-eur/

http://nitra.sme.sk/c/8037607/otvorili-vyskumne-centrum-agrobiotech-za-26-mil-eur.html

http://rno.sk/na-spu-v-nitre-otvorili-nove-vyskumne-centrum-agrobiotech/

http://spravy.mojanitra.sk/agrobiotech-vyskumne-centrum-ako-prepojenie-vyskumneho-centra-s-hospodarskou-praxou-video/nitra.html?id_temy=902&action=clanky&id_clanku=147141

https://www.ukf.sk/859-otvorili-nove-vyskumne-centrum-agrobiotech

https://www.istp.sk/clanok/9315/Na-SPU-v-Nitre-otvorili-nove-vyskumne-centrum-AgroBioTech

http://www.ucn.sk/spravy/v-nitre-otvorili-vyskumne-centrum-agrobiotech-za-26-mil-eur

http://nitra.dnes24.sk/na-spu-v-nitre-otvorili-nove-vyskumne-centrum-stalo-vyse-26-milionov-218961

http://rno.sk/nove-moznosti-pre-vyskum-v-nitre/

http://www.polnoinfo.sk/clanok/4238/vyskumne-centrum-agrobiotech-by-malo-pomahat-praxi

https://www.youtube.com/watch?v=z8OMmJF4SDQ

http://vas.cas.sk/clanok/12536/nitrianska-univerzita-ma-unikatne-vajicko-sadnete-don-a-zistite-z-coho-sa-skladate.html

 

Späť