Na pôde SPU rokovalo Predsedníctvo Odborového zväzu PŠaV na Slovensku

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 10. mája  uskutočnilo 16. zasadnutie Predsedníctva Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Predsedníctvo OZ navštevuje jednotlivé územné celky Slovenska, aby sa bližšie oboznámilo s problémami v školstve v regiónoch.

Na rokovaní, ktoré viedol predseda OZ PŠaV Ing. Pavel Ondek sa zúčastnil aj podpredseda OZ a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií MŠ SR

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZ a predseda Združenia stredného školstva Ing. Ivan Šóš, PhD., a právnik OZ JUDr. Rastislav Bajánek. Mesto Nitru reprezentoval na stretnutí primátor doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., a vedúca kancelárie prednostu Mestského úradu Mgr. Zuzana Psotová. Primátor mesta sa vo svojom vystúpení zameral na komunikáciu medzi materskými školami a základnými školami, priemyselné smerovanie regiónu a potrebu vytvárania lepších podmienok pre postup žiakov na technické stredné školy. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD., informoval okrem iného o najvyššom záujme žiakov končiacich ZŠ o štúdium na gymnáziách, o problémoch s dualizmom na stredných školách a i.

Na rokovaní sa zúčastnila aj prorektorka SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá prezentovala výsledky a úlohy univerzity, dotkla sa však aj témy nepriaznivého demografického vývoja a znižujúceho sa počtu študentov. Predsedníčka Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., poďakovala členom predsedníctva za neustálu snahu o zlepšovanie postavenia zamestnancov v školstve a informovala o aktivitách UO a počte odborárov na univerzite. Ďalej sa uskutočnilo rokovanie predsedníctva podľa programu.

Popoludní sa v Kongresovom centre SPU uskutočnila beseda s členmi predsedníctva zväzu, na ktorej sa zúčastnili zamestnanci oboch nitrianskych univerzít, odborári zo stredných, základných škôl a iní školskí zamestnanci. Diskusia bola zameraná na aktuálnu situáciu v školstve a najvýraznejšie problémy pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.

Späť