Memorandum o spolupráci s indonézskou univerzitou v Bogore

vložil: SPU Web Editor

Medzinárodná spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 29. júna t.r. rozšírila o ďalšiu významnú  svetovú akademickú  „adresu“. Memorandum o spolupráci na pôde SPU  podpísal rektor dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., s rektorom prestížnej indonézskej poľnohospodárskej univerzity v meste Bogor na ostrove Jáva, Dr. Arifom Satriom. V delegácii indonézskych hostí sme privítali  veľvyslankyňu Indonézie na Slovensku, J.E. pani Adiyatwidi Adiwoso a konzulku Lely Meiliani. Našu univerzitu zastupovali predstavitelia vrcholového manažmentu, resp. našich fakúlt, prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, prof. Zdenka Gálová, dekanka FEM prof. Elena Horská, dekan FAPZ doc. Peter Ondrišík a prof. Adriana Kolesárová, prodekanka pre vedu a výskum FBP.

Rektor Peter Bielik privítal vzácnych hostí slovami o vzájomnej spolupráci  s Indonéziou a jej univerzitami  v uplynulých rokoch a v nádeji na nové kontakty a kooperáciu s univerzitou v meste Bogor. Naše aktivity hosťom prezentoval vedúci kancelárie medzinárodných vzťahov Vladislav Valach.  Následne sa slova ujal rektor Arif Satria, ktorý priblížil nitrianskym kolegom profil svojej univerzity.

Z jeho slov vyplynulo, že  samostatná univerzita v Bogore na Jáve,  miliónovom meste  vzdialenom asi 60 km od hlavného mesta Jakarty, vznikla v roku 1963 a dnes sa môže pýšiť tým, že podľa hodnotenia svetovej rankingovej agentúry patrí medzi sto najlepších poľnohospodárskych univerzít na svete. V súčasnosti na nej študuje okolo 29-tisíc študentov rôznych  stupňov štúdia. Má osem fakúlt, v celom priereze tamojšieho tropického poľnohospodárstva, počnúc agronomickou, veterinárskou, lesníckou, technickou, ekonomickou až po fakultu humánnej ekológie a tri špecializované školy. Univerzita disponuje 24 výskumnými centrami, ktoré sa venujú  výskumu  v najrôznejších oblastiach  tropického poľnohospodárstva, biodiverzity v tejto časti sveta, či potravinárstva a energetiky. Výsledky výskumu sú aplikované do praxe, čoho dôkazom je široká paleta aktivít spojených s tamojším hospodárstvom. Univerzita v Bogore má farbistú paletu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu, a to s univerzitami a výskumnými pracoviskami v Európe, ale aj v Austrálii, Japonsku a ďalších ázijských krajinách. Medzi jej aktivity patria aj letné školy či špecializované kurzy.

Po vzájomnej diskusii o možnostiach vzájomnej spolupráce medzi oboma vzdelávacími inštitúciami, do ktorej sa zapojil aj riaditeľ spoločnosti OSIVO, Ing. Rudolf Zajac, ktorého firma spolupracuje s indonézskou stranou v oblasti šľachtenia nových odrôd obilnín, sa indonézski hostia oboznámili s profilom výskumného centra AgroBioTech.

Katarína Potoková

Späť