MBA štúdium má ďalších úspešných absolventov

vložil: Renáta Chosraviová

Obhajoby záverečných prác dvojročného MBA štúdia v anglickom jazyku na SPU v Nitre, na ktorých demonštrovalo svoju odbornú pripravenosť a jazykovú kompetenciu 14 absolventov, sa konali 7. a 8. septembra.

Skúšobnú komisiu tvorili domáci aj zahraniční odborníci. Predsedníčkou komisie bola prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM SPU v Nitre, členom komisie bol Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre a riaditeľ MBA štúdia, doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., a Ing. Oľga Lajdová, PhD., MBA, ktorá zastupovala odbornú prax. Zo zahraničných partnerov prijala pozvanie ukrajinská lektorka Dr. Oxana Ryabchenko, PhD., z Univerzity prírodných vied v Kyjeve, ktorá v súčasnosti pôsobí vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre. Slávnostné odovzdávanie certifikátov MBA štúdia sa uskutoční 6. októbra v aule SPU v Nitre.

 

Späť