Komisia SAV priznala Eve Tvrdej vedecký kvalifikačný stupeň IIa

vložil: Renáta Chosraviová

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  Ing. Eve Tvrdej, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.  K tomuto úspechu jej 1. júna na pôde univerzity zablahoželal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a  prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. Prítomná bola aj riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD.

Rektor prof. P. Bielik zároveň Ing. E. Tvrdej poprial veľa ďalších úspechov v jej profesionálnom pôsobení, vo výskume a vzdelávaní našich študentov, publikačnej činnosti, a tým aj zviditeľňovaní svojho pracoviska a celej univerzity.

Ing. E. Tvrdá je reprodukčná biologička, vo svojej práci sa venuje rôznym aspektom samčej reprodukcie v zdraví i chorobe. Spolu s kolegami študuje vplyv environmentálnych faktorov (expozícia stopovým prvkom i ťažkým kovom, mykotoxínom a endokrinným disruptorom) na dynamiku samčích reprodukčných tkanív a buniek, možnosti využitia prírodných biomolekúl s protektívnymi a antioxidačnými vlastnosťami pri uchovávaní či zlepšovaní reprodukčných funkcií samcov ako úlohám infekcií, diabetu a moderného životného štýlu v znižujúcej sa kvalite samčej fertility.  Súčasne sa snažia o skvalitnenie postupov krátkodobého, či dlhodobého uchovávania spermií cicavcov, vtákov a plazov. V štúdiách sa zameriavajú na pochopenie správania sa samčích gamét v rôznych podmienkach a poskytnutie nových poznatkov pre ďalší vývin humánnej i veterinárnej andrológie.

Ako vníma Ing. E. Tvrdá získanie kvalifikačného stupňa IIa? „Som nesmierne vďačná, že sa naša univerzita rozhodla podporiť a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pri ďalšom kariérnom raste. Je príjemné vedieť, že alma mater  stojí za vami  a podporuje vaše ambície neustále na sebe pracovať a rozvíjať svoje myšlienky. Výskumné záujmy našej univerzity spolu so špičkovým vybavením Výskumného centra AgroBioTech nám umožňujú realizovať výskum na vysokej úrovni, o čom svedčí čoraz viac narastajúca spolupráca medzi jednotlivými katedrami, fakultami, domácimi i zahraničnými inštitúciami, ktorá je elementárnym pilierom kvalitnej vedeckej práce,“ hovorí E. Tvrdá.  Ako prvá vedeckovýskumná pracovníčka SPU, ktorá získala vedeckovýskumný stupeň IIa,  sa cíti poctená a motivovaná na sebe pracovať i naďalej a verí, že sa čoskoro k nej pridajú i ďalší kolegovia.  Súčasne pociťuje obrovskú zodpovednosť odovzdať  svoje vedomosti ďalšej generácii mladých výskumných pracovníkov. „Podľa môjho názoru je esenciálne takýmto spôsobom motivovať najmä mladú generáciu vedeckých pracovníkov, ktorí sa stanú základným pilierom plnohodnotných výskumných aktivít SPU tak, že  naša univerzita bude nielen atraktívnou a uznávanou, ale i výskumnou akademickou inštitúciou.“

Pokiaľ ide o plány Ing. E. Tvrdej do budúcnosti,  hovorí, že hlavným krokom k udržateľnosti výskumnej kontinuity nielen na našej univerzite, ale i na Slovensku je motivovať súčasné generácie študentov biologických vied pri výbere budúcej profesie vo vedeckom prostredí, a to predovšetkým na Slovensku. Preto v rámci tohtoročnej výzvy pre projekty KEGA prišli s nápadom organizácie cyklov letných škôl pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia. „Tieto školy by trvali jeden mesiac a zahŕňali by série praktických workshopov a seminárov, pomocou ktorých by sme študentom predstavili reálne vedeckovýskumné prostredie, naučili ich ako správne písať vedecké články a prezentovať výsledky svojej práce. Súčasne plánujeme súbor prednášok slovenských expertov v rôznych oblastiach biologických a biotechnologických vied, ktorí by študentom predstavili svoj osobný príbeh z každodenného vedeckého života. Cieľom škôl je motivovať študentov pre profesionálne zotrvanie v oblasti vedy výskumu, so zámerom tvorby novej mladej generácie slovenských akademikov a vedátorov,“ hovorí E. Tvrdá.

Ďalší z jej osobných plánov je získať štipendium na vedeckovýskumný pobyt na Weizmannovom inštitúte v Tel Avive, Izraeli. „Je to jeden z najšpičkovejších výskumných ústavov na svete a rada by som sa chcela ďalej vzdelávať v spolupráci s miestnou výskumnou skupinou venujúcou sa práve molekulovým mechanizmom životaschopnosti samčích gamét. Som si istá, že tento pobyt by bol obrovským prínosom nielen pre môj profesionálny či osobný život, ale aj možnosťou ako priniesť nové poznatky na našu univerzitu a zvýšiť tak obzory i možnosti nášho výskumu.“

 

 

 

 

Späť