Doktorandi FAPZ a FBP prezentovali svoje vedomosti na vedeckej konferencii

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti 15. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 6. novembra na SPU v Nitre konala Vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

Podujatie organizovali spoločne obe fakulty, pod záštitou dekana FAPZ doc. Petra Ondrišíka a dekana FBP prof. Jána Tomáš. Otvorila ho prodekanka FBP prof. Adriana Kolesárová a príhovor dekana FBP.

Na konferenciu bolo zaregistrovaných 60 účastníkov, z toho 38 z SPU (21 doktorandov z FAPZ, 15 z FBP, 2 z FZKI) , dvaja zo Slovenskej akadémie vied a 20 študentov zo zahraničných univerzít (Poľsko, Uzbekistan Chorvátsko, Čína). Program bol rozdelený do ôsmich tematických okruhov: agrobiotechnológie; aplikovaná a molekulárna biológia; multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka; rastlinná produkcia; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu;  technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu; výživa ľudí a živočíšna produkcia. 

Predsedovia sekcií ohodnotili priebeh rokovania, úroveň vedeckých príspevkov a pripravenosť doktorandov veľmi pozitívne. Čestné uznania za najlepšie prezentácie z rúk dekana FBP si prevzali: v 1. sekcii živočíšna produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu Patrycja Reszka za príspevok The influence of probiotics on the quality of pork (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poľsko), v 2. sekcii rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu Matúš Kyseľ - The analysis of endophytic bacteria in amaranth (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre), v 3. sekcii agrobiotechnológie Simona Baldovská za príspevok Polyphenol-rich pomegranate as potential modulator of steroidogenesis in human ovarian cells (Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU v Nitre) a Martina Mrganić Monitoring techniques for western corn rootworm in Croatia (University of Zagreb, Chorvátsko). V 4. sekcii aplikovaná a molekulárna biológia bola ocenená Romana Köszagová - Preparation and biotechnological efficiency of magnetically modified active inclusion bodies (Centrum excelentnosti pre bielo – zelenú biotechnológiu, Chemický ústav SAV v Bratislave), v 5. sekcii multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka a výživa ľudí Paweł Hanus za príspevok Influence of sous vide heat treatment on microbiological quality of pork meat (University of Rzeszow, Poľsko).

Prezentované práce boli publikované formou rozšíreného abstraktu v zborníku, ktorý je dostupný na webovej stránke konferencie alebo vo forme vedeckých príspevkov, ktoré budú publikované v Journal of Central European Agriculture, Acta Fytotechnica et Zootechnica alebo The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences.

VKD priniesla účastníkom nové skúsenosti, poznatky, vedomosti, ale aj kontakty a zaujímavé nápady. Podujatie bolo ukončené exkurziou spojenou s degustáciou vín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., v Oponiciach.                                          

Späť