Delegácia z Nórska navštívila bioplynovú stanicu v Kolíňanoch

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 7. júna delegáciu z Nórska. Návšteva sa uskutočnila v súvislosti s ukončovaním projektu GIIPP001 Centre for the Research of Biomass Potential – Výskumné centrum potenciálu biomasy, v rámci programu Green Industry Innovation, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, ktorého nositeľom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Technický a skúšobný ústav poľnohospodársky v Rovinke a jedným z partnerov projektu aj Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠRR SPU v Nitre. 

Delegáciu viedla veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Inga Magistad. Členom delegácie bol Tore Lasse By, riaditeľ EEA Finance, Øyvind Halvorsen, špecialista pre bioenergetiku z organizácie Innovation Norway z Osla, Soňa Sulíková, poradkyňa pre granty EHP a Nórska z Nórskeho veľvyslanectva a doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., expert na biomasu v zastúpení Úradu vlády SR. Na stretnutí sa zúčastnil aj Egil Andersen z projektovej partnerskej organizácie Antec Biogas AS z Nórska, autor inovatívnej technológie a prorektor SPU pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., zodpovedný riešiteľ za SPU v Nitre. Na stretnutí v priestoroch Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch sa zúčastnili aj predstavitelia vedenia podniku na čele s konateľom Ing. Jánom Lajdom.

Predmetom stretnutia bola exkurzia prítomných na bioplynovej stanici, najmä oboznámenie sa s inovatívnym riešením  tzv. biofilmového bioreaktora, skonštruovaného v Nórsku partnerskou firmou Antec Biogas, ktorý bol zaintegrovaný k stavajúcej technológii bioplynovej stanice v Kolíňanoch. Úlohou SPU v Nitre vyplývajúcej z ukončeného projektu je dlhodobé testovanie tejto technológie v prevádzkových podmienkach bioplynového zariadenia a priebežné hodnotenie dosahovaných parametrov, najmä množstva a kvality bioplynu v závislosti od zloženia vstupného substrátu.

Po ukončení prehliadky prebehla bohatá diskusia, v rámci ktorej rektor SPU informoval  veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva v SR o výsledkoch vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity a boli dohodnuté možné okruhy pre rozšírenie spolupráce SPU v Nitre s podobnými inštitúciami v Nórsku.

Späť