Dekréty si prevzalo sedem nových docentov

vložil: SPU Web Editor

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 3. mája, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty siedmim novým docentom. Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt SPU v Nitre bol s účinnosťou od 1. mája 2018 udelený vedecko-pedagogický titul docent nasledujúcim odborníkom: doc. MVDr. Lenke Luptákovej, PhD., z Katedry biológie a genetiky Ústavu biológie, zoológie a rádiológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študijný odbor 4.2.1 biológia), doc. Ing. Drahoslavovi Lančaričovi, PhD., z Katedry manažmentu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (3.3.16 ekonomika a manažment podniku), doc. Ing. Radovanovi Savovovi, PhD., z Katedry manažmentu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (3.3.16 ekonomika a manažment podniku), doc. Ing. Štefanovi Ailerovi, PhD., z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (6.1.10 záhradníctvo), doc. Ing. Alene Andrejiovej, PhD., z Katedry zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (6.1.10 záhradníctvo), doc. Ing. Jánovi Kosibovi, PhD., z Katedry dopravy a manipulácie Technickej fakulty SPU v Nitre  (5.2.3 dopravné stroje a zariadenia), doc. Ing. Martinovi Olejárovi, PhD., z Katedry elektrotechnik, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre (5.2.50 Výrobná technika).

Novým docentom v mene Vedeckej rady SPU zablahoželal rektor prof. Peter Bielik. „Svoj titul si plne zaslúžite, vďaka erudovanosti a schopnostiam, ktoré ste preukázali pred vedeckými radami fakúlt. Želám vám veľa úspechov v ďalšej kariére, aby ste svojou prácou aj naďalej pomáhali univerzite rásť v študijných odboroch, v ktorých ste boli habilitovaní“, povedal rektor.

V mene čerstvých habilitantov vystúpil doc. Štefan Ailer. Poďakoval univerzite, fakultám i katedrám, že im vytvorili podmienky pre úspešnú habilitáciu. „Bol to náročný proces, ale uvedomujeme si, že docentúra nás smeruje k skvalitneniu našej odbornej i pedagogickej práce“, povedal docent Ailer.

Späť