Dekréty pre nových docentov

vložil: Renáta Chosraviová

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 7. decembra uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo odovzdanie dekrétov siedmim novým docentom.

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt SPU bol priznaný vedecko-pedagogický titul docent nasledujúcim odborníkom:

s účinnosťou od 25. októbra 2017 doc. Ing. Róbertovi Chlebovi, PhD., z Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU (habilitoval sa v študijnom odbore: 6.1.4 Špeciálna živočíšna produkcia), s účinnosťou od 24. októbra 2017 doc. Ing. Jane Moravčíkovej, PhD., z  Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV (habilitovala sa v odbore: 6.1.18 Agrobiotechnológie), s účinnosťou od 2. októbra 2017 doc. Ing. Radoslave Kanianskej, CSc., z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (habilitovala sa v odbore: 4.3.3  Environmentálny manažment), s účinnosťou od 19. septembra 2017 doc. Ing. Vladimírovi Cviklovičovi, PhD., z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU (habilitoval sa v odbore: 5.2.50 Výrobná technika) a doc. Ing. Jane Galambošovej, MPhil., PhD., z Katedry strojov a výrobných biosystémov TF SPU (habilitovala sa v odbore: 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej  a lesníckej výroby), s účinnosťou od 14. septembra 2017 doc. Ing. Ľubomírovi Hujovi, PhD., z Katedry dopravy a manipulácie TF SPU (habilitoval sa v odbore: 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia) a doc. RNDr. Ľubomírovi Kubíkovi, PhD., z Katedry fyziky TF SPU (habilitoval sa v odbore: 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej  a lesníckej výroby).

Novým docentkám a docentom v mene celej vedeckej rady zablahoželal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., poprial im mnoho ďalších úspechov a pripomenul, že tento titul prináša zároveň aj povinnosť a zodpovednosť rozvíjať študijné programy, v ktorých pôsobia. Za nových docentov sa poďakoval Ľubomír Kubík.                                                  

 

Späť