Deň bioenergetiky – 6. ročník popularizácie vedy na FEŠRR

vložil: Renáta Chosraviová

Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR v spolupráci so Združením pre poľnohospodársku biomasu Agrobioenergia organizovali 6. septembra Deň bioenergetiky. 

Cieľom seminára, ktorý sa konal na VPP Kolíňany a zúčastnilo sa na ňom 41 účastníkov, bolo  podporiť rozvoj výskumu v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a podporiť rýchly prenos výsledkov výskumu a technológií z výskumných projektov do praxe.

V rámci odborného programu odzneli prednášky vedeckých garantov podujatia - prof. Jána Gaduša na tému Nové trendy v energetickom využívaní biomasy a prof. Zuzany Jurekovej na tému Možnosti pestovania bioenergetických rastlín v podmienkach Slovenska. Diskusia k témam následne pokračovala v Bioplynovej stanici, Laboratóriu využitia bioenergie, resp. v teréne na výskumnej báze, kde sa konala prehliadka vzorkovníc rýchlorastúcich drevín a bylín. Účastníci sa zaujímali o zameranie výskumných aktivít a dosahované výsledky pri hľadaní alternatívnych vstupných surovín pre produkciu bioplynu. Zaujímali sa aj o technické vybavenie laboratória vybaveného unikátnymi experimentálnymi fermentormi. Viacero otázok súviselo s pestovaním a využívaním mikrorias ako alternatívnej a veľmi perspektívnej vstupnej suroviny. Okrem tradičnej technológie sa návštevníci oboznámili s novou, inovatívnou technológiou, vyrobenou a nainštalovanou ako výstup projektu GIIPP001 Centre for the Research of Biomass Potential (Centrum pre výskum potenciálu biomasy) podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu. Biofilmový reaktor je v súčasnosti dlhodobo testovaný v prevádzkových podmienkach bioplynovej stanice v Kolíňanoch.                                                                        

V porastoch drevín a bylín bol záujem najmä o rýchlosť rastu a veľkosť produkcie biomasy jednotlivých druhov, o vplyv klímy na priebeh fenologických fáz, využitie biomasy v energetike, stavebnom a nábytkárskom priemysle, rotačné cykly jednotlivých druhov a pod.

Účastníkov prehliadky najviac zaujal porast dvoch hybridov Paulownia vysadených v roku 2014 a 2016, ako aj nového pestovaného druhu - Arundo donax (trsť trsteníkovitá), pereniálna tráva vysadená v roku 2016 s rotačným cyklom jeden rok, ktorá je považovaná za jednu z tráv s najintenzívnejším rastom biomasy, ale zároveň patrí do skupiny sto najinváznejších rastlín sveta. Aj v prípade invázneho potenciálu trste je našou úlohou sledovať jej  aktuálne polohy a monitorovať eventuálne šírenie. V oblasti možného invázneho šírenia musí prebehnúť vzdelávanie všetkých vrstiev obyvateľstva. Na záver si účastníci prezreli mohutný porast ozdobnice čínskej (Miscanthus sinensis x giganteus a Miscanthus sinensis TATAI),  porasty rýchlorastúcich vŕb (Salix) a topoľov (Populus).

 

Späť