Bronzová medaila SPU a Pamätná medaila FAPZ pre jubilujúceho profesora Marka Hala

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil pri príležitosti životného jubilea - 50 rokov prof. Ing. Markovi Halovi, PhD., vedúcemu Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ v Nitre, Bronzovú medailu SPU v Nitre za aktívnu pedagogickú a riadiacu činnosť a zásluhy o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú mu slávnostne odovzdal  7. septembra v priestoroch Experimentálneho centra KŠZ.

Pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdal jubilantovi aj dekan FAPZ doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., Pamätnú medailu FAPZ  za aktívnu pedagogickú prácu a zásluhy o rozvoj fakulty. 

So životopisnými dátami a míľnikmi jubilanta oboznámil prítomných prof. Ing. Peter Strapák, PhD. Jubilantovi zablahoželal aj emeritný profesor Jozef Bulla. 

Zo životopisu jubilanta

Prof. Ing. Marko Halo, PhD., sa narodil 31. augusta 1967 v Topoľčanoch. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1989 na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre, odbor zootechnický. Po skončení štúdia nastúpil na Katedru špeciálnej zootechniky, kde v rokoch 1990 až 1992 absolvoval doktorandské štúdium. Za docenta sa habilitoval v odbore špeciálna zootechnika. V roku 2011 bol prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora.

Prof. M. Halo je v súčasnosti  vedúcim Katedry špeciálnej zootechniky, členom Akademického senátu FAPZ a od roku 2016 členom komisie VEGA pri MŠVVaŠ SR. V oblasti pedagogickej činnosti je garantom študijného programu hipológia a členom odborovej komisie špeciálna živočíšna produkcia. Ako gestor a vedúci významnou mierou prispel k vybudovaniu a rozvoju Jazdeckého strediska SPU v Nitre. V priebehu  celej svojej činnosti  na SPU v Nitre sa podieľal na rozvoji chovu koní a jazdeckého športu na univerzite, ako aj v podmienkach Slovenska.     

 

Späť