Akademický senát SPU povedie docentka Jana Lendelová

vložil: SPU Web Editor

Na programe ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu SPU, ktoré sa konalo  5. novembra v Kongresovom centre SPU, bolo zloženie sľubu novozvolených členov, ako aj  voľby predsedu, podpredsedov, tajomníka a členov pracovných komisií.

Rokovanie viedol predseda Centrálnej univerzitnej volebnej komisie Ing. Ivan Takáč, PhD. , ktorý privítal prítomných členov senátu, rektorku SPU doc. Klaudiu Halászovú, predstaviteľov vedenia univerzity a fakúlt. Po zložení a podpísaní sľubu nových členov sa doc. Danka Moravčíková, ktorá senát viedla uplynulé  štyri roky, poďakovala končiacim členom za spoluprácu a zároveň novým popriala veľa pracovného elánu v nadchádzajúcom funkčnom období.

V nasledujúcej tajnej voľbe bola nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolená za predsedníčku Akademického senátu SPU v Nitre na nové funkčné obdobie doc. Jana Lendelová, ktorá bola zároveň jedinou navrhnutou kandidátkou.  Podpredsedami sa stali: doc. Marta Habánová (FAPZ), prof. Soňa Javoreková (FBP), doc. Danka Moravčíková (FEM), Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. (FEŠRR), Ing. Andrej Tárník, PhD. (FZKI), Ing. Danica Vraniaková (rektorát a celoškolské pracoviská) a Ing. Mária Holovičová (za študentskú časť). Funkciu tajomníčky bude v nadchádzajúcom funkčnom období  vykonávať Mgr. Mária Urbanová.

Späť