Študentskou osobnosťou Slovenska za rok 2016/2017 je Tomáš Jambor z FBP

vložil: Renáta Chosraviová

Titul Študentská osobnosť Slovenska za rok 2016/2017 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo si tento rok prevzal absolvent Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Ing. Tomáš Jambor, PhD., v súčasnosti mladý vedeckovýskumný pracovník na Katedre fyziológie živočíchov.

Jeho výskumná činnosť je orientovaná najmä na sledovanie vplyvu endokrinných disruptorov na reprodukčné zdravie samcov. Podstatná časť experimentálnej aktivity je zameraná na vývin nových a modernizáciu súčasných metodických postupov, ktoré dokážu determinovať potenciálne riziká spojené s pôsobením týchto látok. Tomáš Jambor pracoval pod vedením prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

V roku 2017 Ing. T. Jambor zaznamenal najvýznamnejšie publikačné úspechy, keď ako prvý autor publikoval vedecký článok uverejnený v prestížnom časopise Environmental Pollution (IF-5,099), za ktorý v tom istom roku získal ocenenie Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied v kategórii prác s významným aplikačným prínosom. V roku 2017 tiež publikoval ako prvý autor kapitolu v zahraničnej vedeckej monografii, ktorá sledovala účinok pôsobenia endokrinných disruptorov na samčiu reprodukciu pod názvom Male reproduction: One of the primary targets of Bisphenol v monografii Bisphenol A Exposure and Health Risks. Zároveň absolvoval niekoľko zahraničných stáží na prestížnych univerzitách (Univerzita Miguel Hernánes Elche, Španielsko, Centrum pre výskum toxických látok v životnom prostredí - RECETOX Brno, Česká republika, AgCenter Louisianská štátna univerzita, USA).

Už v poradí 13. ročník odovzdávania cien Študentskej osobnosti Slovenska sa konal 13. decembra v Pálfyho paláci v Bratislava. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a organizácie Junior Chamber International – Slovakia bolo ocenených dvanásť najúspešnejších kandidátov, ktorí si prevzali toto významné ocenenie. Do celonárodnej súťaže bolo nominovaných 90 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk predstaviteľmi fakúlt a výskumných centier. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.

Cieľom súťaže bolo vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti vysokých škôl, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma i v zahraničí. Nominovaní majú vysoký ľudský potenciál, sú cieľavedomí a úspešní vo svojej vedeckovýskumnej činnosti.

 

Späť