Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Tento rok rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., na návrh dekanov fakúlt, ocenil osemnástich študentov.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov organizovali 11. novembra na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU seminár Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka. Keďže Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude mať zásadný vplyv na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka SR a diskusia o SPP sa zintenzívňuje, zameraný bol na túto problematiku.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre prezentovala svoju vedeckovýskumnú činnosť 9. novembra v OC Centro Nitra.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre 6. novembra slávnostne otvorila priestory reprezentatívneho a relaxačného átria, ktoré vzniklo vďaka grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne s finančným príspevkom 5-tisíc eur. SPU projekt dofinancovala sumou 2 500 eur, ktoré boli využité na prípravu podkladu a montáže pre jednotlivé prvky.

vložil: Mgr. Eva Trabalikova

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. prijal 31. októbra na pôde univerzity prof. Igora Litvine, riaditeľa Centra expertízy v oblasti prognózovania z Univerzity Nelsona Mandelu v Južnej Afrike. Rokovania, ktorého cieľom  bolo pripraviť pôdu pre budúcu spoluprácu v rámci projektu Erasmus + Budovanie kapacít, sa zúčastnil aj prorektor pre vedu a výskum SPU prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., ako aj zástupcovia Fakulty ekonomiky a manažmentu, Výskumného centra AgroBioTech a Kancelárie zahraničných vzťahov SPU v Nitre.