Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  dňom 7. júla 2014 poveril funkciou troch prorektorov SPU.  Prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť a ECTS aj pre druhé funkčné obdobie zostáva prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. Funkciu prorektora pre vedu a výskum bude v nadchádzajúcom období vykonávať prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., funkciu prorektorky pre informatizáciu a rozvoj univerzity doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval  3. júla 2014 do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho, bývalého štátneho tajomníka Ministerstva financií SR. Na pôde ministerstva ho privítal odchádzajúci minister Dušan Čaplovič, ktorý mu zároveň odovzdal svoju funkciu.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 1. júla konalo zasadnutie Vedeckej rady SPU, rozšírené o vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, pri príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam - prof. Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc., rektorovi Českej zemědělskej univerzity v Prahe, za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti výživy rastlín, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle a prof. Ing. Ladislavovi Zemanovi, CSc., emeritnému dekanovi Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti výživy zvierat, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle.


vložil: Renáta Chosraviová

Nitrianska letná univerzita je spoločným projektom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra určeným pre deti vo veku od 8 do 11 rokov. Do siedmeho ročníka sa prihlásilo 61 záujemcov. Za SPU ho koordinuje prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá privítala účastníkov 30. júna počas slávnostnej imatrikulácii na pôde SPU. Na organizácii podujatia sa aktívne podieľa aj Univerzitná organizácia OZ PŠaV pri SPU v Nitre, pod vedením doc. RNDr. Zuzany Hlaváčovej, CSc. 

vložil: Renáta Chosraviová

Prestížnu cenu pre mladých vedcov Danubius Young Scientist Award, ktorá je udeľovaná od roku 2011 vynikajúcim mladým vedcom v krajinách širšieho podunajského regiónu, získal tento rok Ing. Ján Horák, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Slávnostne ju prevzal 25. júna vo Viedni.