Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., privítal 4. novembra na SPU v Nitre veľvyslankyňu Brazílie v SR Susan Kleebank. 

vložil: Renáta Chosraviová

V Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka sa 5. novembra konalo zasadnutie novozvoleného Akademického senátu SPU v Nitre za účasti členov končiaceho AS. V rámci programu sa konala aj voľba predsedu, podpredsedov a tajomníka AS SPU.

vložil: Renáta Chosraviová

Na SPU v Nitre sa 4. novembra konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU, rozšírené o zasadnutie Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, na ktorom rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil čestný titul Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam - prof. Dr. habil. Walterovi F. Lealovi z Výskumného a transferového centra Hamburskej univerzity aplikovaných vied,  a prof. Dr. habil. Edwardovi Pierzgalskému z Varšavskej poľnohospodárskej univerzity.

vložil: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,prevzal 28. októbra 2014  z rúk generálneho riaditeľa sekcie vysokého školstva MŠVVaŠ SR Petra Plavčana prestížne ocenenia pre SPU - ECTS Label a DS Label.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 15. októbra konali voľby do Akademického senátu SPU v Nitre na volebné obdobie rokov 2014 – 2018.